icon-color-filtericon-engine-typeicon-fuel-typeicon-model-filtericon-price-filtericon-transmissionicon-vehicle-type-filtericon-year-filtericon-arrow-lefticon-arrow-righticon-briefcaseicon-buildingicon-bycicleicon-calculateicon-calendaricon-call-usicon-caricon-car-addicon-car-brakeicon-car-seaticon-car-tireicon-car-wrenchicon-car2icon-checked-boxicon-checkmarkicon-chevronicon-circle-arrow-righticon-clipicon-dealericon-editicon-emailicon-email-openedicon-email-opened-signicon-eurosicon-eyeicon-facebookicon-garageicon-google-plusicon-homeicon-infoicon-info-circleicon-lightsicon-linkicon-link-signicon-listicon-list-alticon-locationicon-location-coloredicon-location-signicon-lockicon-mirroricon-mobile-phoneicon-moneyicon-motorbikeicon-nexticon-okicon-papersicon-peopleicon-phoneicon-phone-signicon-plusicon-plus-without-bordericon-previcon-question-markicon-quoteicon-quotesicon-renewicon-searchicon-shieldicon-sort-arrowicon-star-shieldicon-steering-wheelicon-subwoofericon-to-topicon-trashicon-truckicon-usericon-ventilationicon-warningicon-warranty-daysicon-work-timeicon-wrenchicon-write-uslogo-small

Noteikumi

·         1. Noteikumi

o    1.1. Pārvaldītājs – SIA E Retail

o    1.2.  Mājaslapa – Visu interneta dokumentu kopums (ieskaitot attēlus, php un html failus), kas pieejami interneta domēnā un apakšdomēnos: amo.lv

o    1.3. Lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Mājaslapu vai Pakalpojumus

o    1.4. Lietotāja līmenis – Tiesības un pienākumi, kas piešķirti Lietotājiem, lai izmantotu Mājaslapu un Pakalpojumus (Viesis, Reģistrēts lietotājs, Lietotājs-juridiska persona)

o    1.5. Pakalpojumi – Visi Mājaslapā Lietotājam piedāvātie pakalpojumi, kas Lietotājam dod iespēju publicēt sludinājumu par transportlīdzekļa pārdošanu, veikt meklēšanu Datu bāzē, rezervēt reklāmas laukumus, apskatīt jaunu transportlīdzekļu cenas utt.

o    1.6. Līgums – Darījums starp Pārvaldītāju un Lietotāju, lai izmantotu Mājaslapu un Pakalpojumus

o    1.7. Lietošanas nosacījumi – Vispārīgi lietošanas nosacījumi, ko noteicis Pārvaldītājs Mājaslapas un Pakalpojumu izmantošanai.

o    1.8. Datu bāze – Datu bāze, ko pārvalda SIA E Retail (lietotu transportlīdzekļu datu bāze, operatoru datu bāze ar transportlīdzekļiem saistītās jomās Latvijā, cenrāži jauniem transportlīdzekļiem, kas tiek pārdoti Latvijā, ar automašīnām saistītu ziņu datu bāze). Datu bāzē iespējams meklēt jaunus vai lietotus transportlīdzekļus, meklēšanu var veikt pēc veida, cenas un citiem transportlīdzekļu parametriem.

o    1.10. Cenrādis – Cenu saraksts, ko noteicis Pārvaldītājs Lietotājiem Pakalpojumu izmantošanai Mājaslapā

o    1.11. Saturs – Darbības vai dati datu bāzē vai citos Mājaslapas dokumentos, ko Pārvaldītājs vai Lietotāji ievadījuši Datu bāzē

o    1.12. Darbi – Rakstisks teksts (sludinājumi, atzinumi, ekspertu novērtējumi u.c.), fotogrāfijas un fotografēšanai līdzīgā veidā iegūti materiāli, slaidi, audiovizuāli materiāli, ilustrācijas utt.

o    1.13. Programmatūra – Programmatūra tiek izmantota, lai veiktu meklēšanu Datu bāzē pēc dažādiem parametriem, savāktu un saglabātu datus, padarītu Datu bāzes saturu pieejamiem Lietotājiem, un veiktu daudzas citas datu apstrādes darbības.

o    1.14. Personas dati – Dati Mājaslapā vai Datu bāzē, kas ļauj identificēt Lietotāju, kas ir fiziska vai juridiska persona.

o    1.15. Administrators – Pārvaldītāja pilnvarota persona, lai kontrolētu Lietotāju rīcību Mājaslapā un nodrošinātu, ka tie ievēro Lietošanas nosacījumus un īstenotu tiesisko aizsardzību, kas šajā sakarībā noteikta Lietošanas nosacījumos

·         2. Dati par Pārvaldītāju

o    2.1.  Mājaslapas Pārvaldītājs ir SIA E Retail (reģistrācijas nr.: 40203033561, adrese: Miera iela 74-36, Rīga, LV-1013, mājaslapa: www.amo.lv).

o    2.2. Pārvaldītājs piedāvā dažādus tehniskus risinājumus un informācijas apstrādes pakalpojumus, navigācijas pakalpojumus, kā arī atbild par Mājaslapas administrēšanu, pārvaldīšanu un atjaunošanu.

o    2.3. Visi jautājumi, sūdzības, priekšlikumi, lūgumi saistībā ar Mājaslapu un Pakalpojumiem (ieskaitot iespējamo informācijas pārkāpumu, kas minēts Lietošanas nosacījumu punktā 12.3) iesniedzami Pārvaldītājam pa e-pastu uz info@amo.lv E-pasti, kas nosūtīti uz šo e-pasta adresi, uzskatāmi par saņemtiem, ja Pārvaldītājs atbild sūtītājam no tās pašas e-pasta adreses, atsaucoties uz saņemto e-pastu.

o    2.4. Ja jautājumus, sūdzības, priekšlikumus un lūgumus, kas minēti Lietošanas nosacījumu punktā 2.3, nav iespējams iesniegt pa e-pastu, tos var nosūtīt Pārvaldītājam pa pastu uz adresi Miera iela 74-36, Rīga, LV-1013. Šajā gadījumā vēstule uzskatāma par saņemtu kārtībā, kas noteikta Civilkodeksa Vispārējā daļā.

·         3. Galvenās Mājaslapas izmantošanas vadlīnijas

o    3.1.  Mājaslapa ir izstrādāta, lai piedāvātu Pakalpojumus Lietotājiem.

o    3.2.  Mājaslapas lietošana iekļauj jebkura Mājaslapā pieejamā objekta izmantošanu jebkurā veidā, tajā skaitā izmantojot Pakalpojumus.

o    3.3.  Mājaslapu var izmantot tikai saskaņā ar Lietošanas nosacījumiem. Ja Lietotājs nepiekrīt Lietošanas nosacījumiem, viņam/viņai nav atļauts izmantot Māja lapu. 3.4. Papildus Lietošanas nosacījumiem Pārvaldītājs var klāt pievienot Papildus nosacījumus Mājaslapā piedāvāto Pakalpojumu izmantošanai. Ja Lietotājs nepiekrīt attiecīgajiem Papildus nosacījumiem, viņam/viņai nav atļauts izmantot Pakalpojumu. Papildus nosacījumi ir Lietošanas nosacījumu sastāvdaļa.

o    3.5. Lietošanas nosacījumi, tai skaitā Papildus nosacījumi, ir izstrādāti latviešu valodā. Pārvaldītājs nodrošina, ka Lietotājiem ir pieejami Lietošanas nosacījumu, tai skaitā Papildus nosacījumu, tulkojumi citās valodās, lai veicinātu nosacījumu izpratni. Tulkojuma neatbilstības gadījumā, par pamatu tiek ņemta versija latviešu valodā.

o    3.6.  Mājaslapas izmantošana atļauta tikai ar tai paredzētām portāla pārlūkprogrammām, piemēram, (bet ne tikai) Firefox, Internet Explorer un Opera. Izmantot mājaslapas ar programmām, kas nosūta automātiskus pieprasījumus Mājaslapai jebkādiem mērķiem, nav atļauts.

o    3.7.  Mājaslapas izmantošanai, personai jānoslēdz Līgums ar Pārvaldītāju. Lietošanas nosacījumi, tai skaitā Papildus nosacījumi, ir Līguma noteikumi. Lietotājs un Pārvaldītājs var vienoties par Līguma noteikumiem, kas atšķiras vai papildina Lietošanas nosacījumus, tai skaitā Papildus nosacījumus.

o    3.8. Lietotāja pienākums ir uzmanīgi iepazīties ar Lietošanas nosacījumiem pirms Līguma slēgšanas.

o    3.9. Atkarībā no Lietotāja līmeņa, Līguma slēgšana ar Pārvaldītāju notiek sekojoši:

      i.        Kad Lietotājs faktiski sāk izmantot Pakalpojumus (Viesis); vai

     ii.        Kad Lietotājs ir nosūtījis Mājaslapas Pārvaldītājam reģistrācijas pieprasījumu un saņēmis pieeju personīgam Mājaslapas lietotāja kontam (Reģistrēts lietotājs); vai

    iii.        Kad Pārvaldītājs un Lietotājs paraksta Līgumu (Lietotājs-juridiska persona).

o    3.10. Ja Lietotājs vēlas izmantot Mājaslapu Lietošanas nosacījumos neparedzētiem mērķiem vai veidiem, nepieciešama Pārvaldītāja iepriekšēja rakstiska atļauja.

o    3.11. Lietotājam ir jāmaksā par Mājaslapas un Pakalpojumu izmantošanu saskaņā ar Cenrādi, ja vien nav noslēgta cita vienošanās Līgumā.

·         4. Lietotāja līmeņi

o    4.1.  Mājaslapā pieejami sekojoši Lietotāja līmeņi:

o    Viesis – var izmantot Mājaslapu un Pakalpojumus ierobežotā apjomā, kam nav nepieciešamības izveidot personīgo lietotāja kontu Mājaslapā. Reģistrēta lietotāja tiesības un pienākumi neattiecas uz Viesi.

o    Reģistrēts lietotājs – var izmantot Mājaslapu un Pakalpojumus, izmantojot personīgo Mājaslapas lietotāja kontu. Turklāt tiesības un pienākumi, kas attiecas uz Viesi, piemērojami arī Reģistrētam lietotājam;

o    Lietotājs-juridiska persona – var izmantot Mājaslapu un Pakalpojumus un piedāvāt savus produktus un pakalpojumus citiem Mājaslapas Lietotājiem, izmantojot uzņēmuma kontu. Tiesības un pienākumi, kas attiecas uz Viesi un Reģistrētu lietotāju, piemērojami Lietotājam-juridiskai personai tikai tādā pakāpē, kas nav pretrunā ar Lietotāja-juridiskas personas tiesībām un pienākumiem.

o    4.2. Viesim ir tiesības:

§  4.2.1. piekļūt Mājaslapas Saturam;

§  4.2.2. veikt meklēšanu Datu bāzēs un izmantot citus Pakalpojumus, kas pieejami Viesiem; un

§  4.2.3.  Mājaslapā iesniegt pieprasījumu Pārvaldītājam par reģistrēšanu un personīgā Mājaslapas lietotāja konta izveidošanu (Reģistrēts lietotājs) vai noslēgt Līgumu ar Pārvaldītāju, lai izveidotu uzņēmuma kontu un izmantotu Lietotājiem-juridiskām personām paredzētos Pakalpojumus (Lietotājs-juridiska persona).

o    4.3. Reģistrēta lietotāja tiesības:

§  4.3.1. autorizēties Mājaslapā amo.lv izmantojot lietotājvārdu un paroli;

§  4.3.2. izmantot drošu autorizāciju, lai ieietu Mājaslapā;

§  4.3.3. saglabāt datus par interesējošiem transportlīdzekļiem personīgajā Mājaslapas lietotāja kontā;

§  4.3.4. lūgt papildus informāciju un izteikt priekšlikumus par interesējošā transportlīdzekļa cenas apmēru;

§  4.3.5. norādīt parametrus interesējošam transportlīdzeklim un pasūtīt paziņojuma saņemšanu, kad šiem parametriem atbilstošs transportlīdzeklis parādās pārdošanā;

§  4.3.6. nosūtīt pirkuma pieprasījumus interesējošo transportlīdzekļu pārdevējiem;

§  4.3.7. rediģēt savus forumā publicētos ziņojumus;

§  4.3.8. izmantot visus pārējos Reģistrētam lietotājam pieejamos Pakalpojumus;

§  4.3.9. piekļūt Personīgai lietotāja informācijai, ko Pārvaldītājs saglabājis interneta portālā; un

§  4.3.10. pieprasīt pārtraukt Jūsu datu apstrādi un izpaušanu, piekļuves nodrošināšanu Jūsu datiem un/vai apkopoto datu dzēšanu, ja tādas tiesības izriet no Personas datu aizsardzības likuma vai cita tamlīdzīga likuma.

o    4.4. Lietotāja-juridiskas personas tiesības:

§  4.4.1. izmantot Pakalpojumus, kam var piekļūt ar uzņēmuma konta palīdzību, un citus Pakalpojumus saskaņā ar Līgumu ar Pārvaldītāju.

·         5. Reģistrācija

o    5.1. Reģistrējoties Lietotājam jāiesniedz Pārvaldītāja pieprasītie dati un jāakceptē Lietošanas nosacījumi. Lai akceptētu Lietošanas nosacījumus, Lietotājs ieklikšķina tam paredzētajā laukā, kam Pārvaldītājs izveidojis attiecīgu opciju Lietotāja reģistrācijas interfeisā.

o    5.2. Pārvaldītājs pieprasa Lietotājam reģistrējoties sniegt sekojošus Personas datus: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

o    5.3. Reģistrējoties Lietotājs papildus citām tiesībām iegūst pieeju personīgam Mājaslapas lietotāja kontam.

o    5.4. Reģistrēšanās Mājaslapā ir derīga bez noteikta termiņa..

·         6. Satura publicēšana

o    6.1. Saturs, kas tiek pievienots Mājaslapai nedrīkst būt pretrunā ar likumdošanu.

o    6.2. Pārvaldītājam ir tiesības kontrolēt Lietotāja pievienoto Saturu Mājaslapai.

o    6.3. Ja Lietotājs iesniedz Saturu Pārvaldītājam vai pievieno Saturu Mājaslapā, tam jābūt precīzam un atbilstošam, saskaņā ar Lietošanas nosacījumiem un Papildus nosacījumiem.

o    6.4. Lietotājs nedrīkst izmantot Mājaslapu, lai reklamētu vai izplatītu citus komerciālus paziņojumus bez Pārvaldītāja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

o    6.5. Lietotāja ievietotais Saturs Mājaslapā un Pārvaldītājam vai citiem Lietotājiem nosūtītie e-pasti nedrīkst saturēt vīrusus vai citas datorprogrammas vai failus, kas bojā vai traucē Mājaslapas normālu darbību, vai ir saglabātas Lietotāja datorā un traucē vai bojā tā normālu funkcionēšanu.

o    6.6. Ja Lietotājs publicē savu viedokli Mājaslapā, tas nedrīkst būt pausts ar mērķi apmelot, pazemot, ļaunprātīgi izmantot vai apvainot citu personu.

o    6.7. Lietotājam ir pienākums neizpaust konfidenciālu informāciju, kas tam kļuvusi zināma, izmantojot Mājaslapu, tai skaitā bet ne tikai citu Lietotāju identitātes.

o    6.8. Pārvaldītājam nav pienākums kontrolēt informāciju, ko Lietotājs iesniedz caur Mājaslapu, saglabā vai uzkrāj operatīvajā atmiņā, ne arī meklēt faktus vai jautājumus par faktiem, kas apliecina nelikumīgas darbības. Tajā pašā laikā, Pārvaldītājam ir pienākums atklāt informāciju, pamatojoties uz kompetentu iestāžu pieprasījumu, kas var identificēt Lietotājus, kas noslēguši Līgumu ar Pārvaldītāju.